Vrátenie a vrátenie

Vrátenie a vrátenie

Kupujúci má právo vrátiť prijatý tovar do 14 dní písomnou formou prostredníctvom e-mailu, aby predávajúcemu oznámil jeho odstúpenie od objednávky bez uvedenia dôvodu. Týmto môžete podať oznámenie o odstúpení od zmluvy formulár na odstúpenie alebo s jednoznačným vyhlásením, z ktorého je zrejmé, že odstúpi od zmluvy (objednávky). Jediným ďalším nákladom zaťažujúcim kupujúceho sú náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Oznámenie sa považuje za prijaté, ak bola zásielka odoslaná späť v stanovenom časovom rámci. Neprijímame dobierky na dobierku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do 14 dní od oznámenia o odstúpení.

Spotrebiteľ môže vady zakúpeného tovaru reklamovať podľa záruky alebo podľa skutočných vád podľa ustanovení VOP Zakona o varstvu potrošnikov (ďalej ZVPot).

Záruku môže spotrebiteľ uplatniť na výrobky, na ktoré je záruka povinná (zoznam týchto výrobkov je určený číslom  Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje)  a pre tie, na ktoré bola poskytnutá dobrovoľná záruka. Počas záručnej doby môže spotrebiteľ bezplatne požiadať ručiteľa o odstránenie chyby. Ak nie je možné vadu odstrániť alebo ju spoločnosť neodstráni do 45 dní, môže spotrebiteľ požiadať o výmenu za nový bezplatný výrobok.

Spotrebiteľ však môže u každého zakúpeného výrobku reklamovať vecnú vadu (čo znamená, že v dôsledku vady produktu, na ktorú nebola poskytnutá záruka, môže spotrebiteľ uplatniť práva z vecnej chyby a to isté byť rozhodnutý, ak nechce uplatniť záruky na produkt, na ktorý bola poskytnutá záruka).

Spotrebiteľ môže pre vadu materiálu reklamovať vadu výrobku u predávajúceho do dvoch mesiacov od zistenia podstatnej vady (za vady, ktoré sa na výrobku objavia po dvoch rokoch od prevzatia, už predávajúci neručí) , a na jeho vlastnú žiadosť chybu alebo vrátenie zaplatenej sumy v pomere k chybe alebo výmene tovaru alebo vráteniu zaplatenej sumy. Spotrebiteľ musí vadu podrobnejšie popísať v oznámení o vade a umožniť predávajúcemu kontrolu výrobku. Ak vada nie je sporná, musí spoločnosť vyhovieť žiadosti spotrebiteľa čo najskôr a najneskôr do ôsmich dní. Ak dôjde k sporu o vadu, musí spoločnosť v rovnakej lehote dať spotrebiteľovi písomnú odpoveď.

Je tiež potrebné poznamenať, že spotrebiteľ môže v prípade služieb primerane uplatniť práva vyplývajúce z vecnej vady v zmysle uplatnenia práv z vecných vád tovaru.

Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, s výnimkou prípadu, keď bol tovar zničený, pokazený, stratený alebo došlo k zníženiu množstva v dôsledku viny kupujúceho.

Pri vrátení tovaru, na ktorý sa pri kúpe použil propagačný kód, sa bude suma považovať za zľavu a nebude zodpovedná za vrátenie (vrátenú sumu vrátime).

Platbu za objednávku vrátime v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 14 dní po prijatí vrátenej zásielky na našu adresu. Vrátenie prostriedkov sa uskutoční na bankový účet kupujúcich.

Predajca vráti platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, s výnimkou prípadu, keď kupujúci výslovne požiadal o iný spôsob a tento spôsob predajcovi nehromadí ďalšie náklady. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o procese vrátenia, pošlite e-mail na adresu wecare@extragifts.com.

V prípade, že kupujúci odošle tovar späť v rámci prideleného dňa 14 a požiada o vrátenie, predávajúci vráti kupujúcemu celú sumu (hodnota tovaru, hodnota transakcie, hodnota prepravy).

Kupujúci môže uplatniť svoje právo vyplývajúce z výrobnej chyby, ak to oznámi predajcovi do jedného mesiaca odo dňa zistenia chyby. Kupujúci musí v oznámení podrobne popísať vadu a umožniť predávajúcemu vadu skontrolovať. V prípade, že si kupujúci želá uplatniť svoje právo na vrátenie peňazí, je predávajúci zodpovedný iba za vrátenie nákladov na tovar. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú jeden rok po zakúpení.

Materiálna chyba produktu

Porucha je výrobnou chybou, ak:

 1. výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné použitie;
 2. výrobok nemá vlastnosti potrebné na osobitné použitie, pre ktoré kupujúci kupuje výrobok, o ktorom predávajúci vie alebo o ktorom by mal vedieť;
 3. výrobok nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo implicitne dohodnuté alebo predpísané
 4. predajca dodal produkt, ktorý sa nezhoduje so znázornenou vzorkou alebo modelom, alebo ak bola vzorka alebo model zobrazená iba na informačné účely

Ak má výrobok výrobnú vadu a predávajúci bol o ňom správne informovaný kupujúcim, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho, že:

 • - chybný tovar opraví predajca alebo -
 • vráti časť hodnoty tovaru úmerne k chybe alebo
 • - nahradí chybný tovar za nový bez vady alebo
 • vráti hodnotu nákupu.

Spotrebiteľ musí vadu oznámiť predávajúcemu do dvoch mesiacov od zistenia vady (po dvoch rokoch od kúpy už predávajúci za vady nezodpovedá).

Vrátenie tovaru nie je možné pre softvér, zvuk a video, alebo ak kupujúci otvoril bezpečnostnú pečať, použil produkty atď.

Vracajúci sa tovar

Ak ste si kúpili produkt nesprávnej veľkosti alebo vám produkt nevyhovuje, môžete ho do 14 dní od pôvodného nákupu vymeniť za iný produkt. Nevhodný produkt musí byť nepoškodený zaslaný späť na spiatočnú adresu a vy nám musíte dať vedieť, čím ho chcete nahradiť. Možné rozdiely v cenách medzi nevhodným a náhradným produktom je možné pokryť príplatkom alebo vrátením prostriedkov na váš bankový účet.

Ako vrátiť objednaný tovar?

Keďže je ťažké získať reálny pohľad na produkty pomocou nakupovania online, umožňujeme zákazníkom vrátiť sa a nahradiť výrobky v právnych rámcoch. V prípade procesu vrátenia bez komplikácií postupujte podľa pokynov nižšie:

 • Balenie opatrne otvorte, snažte sa ho čo najmenej poškodiť a uschovajte ho v nezmenenom množstve.
 • Pri skúšaní oblečenia skontrolujte veľkosť oblečenia pod oblečením, nie na nahej pokožke.
 • Výrobky určené na vaginálne, análne a orálne použitie a iné výrobky, ktoré prichádzajú do styku s telesnými tekutinami, nie sú oprávnené na vrátenie z dôvodu zdravia a hygénu po použití.
 • Dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobky, nepoškriabali ich alebo nepoškriabali, pretože poškodené výrobky nemôžu byť vrátené.
 • Neotvárajte výrobky s bezpečnostnými plombami. Ak bola pečať porušená, vrátenie nie je možné (audio / video obsah).
 • Výrobky, ktoré majú stopy viditeľného použitia (prach, vlasy, škrabance, škvrny, špina), nie sú oprávnené na vrátenie z dôvodu zdravotných a hygienických obáv.
 • Výrobky nesúce viditeľné stopy montáže (použité autobusy, škrabance od montáže, ...) nie sú oprávnené na vrátenie. Pred inštaláciou sa preto uistite, či produkt vyhovuje vašim potrebám a želaniam.

Výrobky zakúpené na diaľku nie sú určené na použitie v zákonnej lehote na odstúpenie.

Možnosť odstúpenia od zmluvy je určená na to, aby ste produkt otvorili, skontrolovali a ak to nie je vhodné, vrátili ho. Tieto pokyny sú neplatné, ak je výrobok chybný -> v takom prípade musíte uplatniť záruku, ak existuje.

Vracanie poškodených obalov

Ak ste pri prijatí balíka zistili, že produkt alebo obal je fyzicky poškodený, chýba mu obsah alebo vykazuje známky otvorenia, môžete vyzdvihnutie odmietnuť a doručovacia služba nám ho vráti. Ak zistíte poškodenie po prijatí a otvorení balenia, kontaktujte nás a my zabezpečíme, aby bola vaša reklamácia vyriešená v čo najkratšom čase.

Sťažnosti

Predajca rešpektuje aktuálne platné zákony o bezpečnosti používateľov. Predajca vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie čo najplynulejšieho a najúčinnejšieho postupu vybavovania sťažností a vymenuje povinnú osobu, s ktorou môže kupujúci v súvislosti so svojou reklamáciou kontaktovať e-mailom. Sťažnosti musia byť podané písomne ​​e-mailom: wecare@extragifts.com. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie do piatich pracovných dní a informuje kupujúceho o tom, ako dlho bude reklamačný proces trvať, a informuje kupujúceho o priebehu reklamácie. Predávajúci uznáva, že podstatnou vlastnosťou sporu spotrebiteľa je asymetria medzi jeho ekonomickou hodnotou a nákladmi vzniknutými v priebehu reklamačného konania. Preto sa predajca bude snažiť, aby sa sťažnosť priateľsky vyriešila.