Všeobecné obchodné podmienky pre stránky Extragifts.com

Všeobecné obchodné podmienky pre stránky Extragifts.com

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu sú v súlade s Zakon o varstvu potrošnikov, odporúčania GZS a medzinárodné kódexy elektronického obchodu. Žiadame vás, aby ste si pred podaním objednávky pozorne prečítali podmienky a ak s nimi nesúhlasíte, nepodávajte objednávku.

Registráciou alebo nákupom sa rozumie akceptácia zmluvných podmienok, pretože sú základom zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Definícia

Predávajúci je NOVÝ HRA, spletna trgovina, doo, Vrtná ulica 17, 3220 Štore, EÚ-Slovinsko

 1. používateľ je osoba, ktorá používa náš systém, a teda kupujúci v internetovom obchode
 2. internetový obchod je informačný systém, ktorého účelom je zobrazovať a predávať produkty používateľovi

Informácie o zápise do registra s uvedením registra a čísla záznamu:

Názov spoločnosti: NEW FLAME, online store, doo

Ústredie: Vrtna ulica 17, 3220 Štore

Registračné číslo: 8320659000

Daňové číslo: SI54298164

Daňovník: ÁNO

Zápis v registračnom orgáne: 20.11.2018

Register: Okrožno sodišče v Ľubľani

Srg 2018/46050

SKD: G47.910 - Maloobchod prostredníctvom zásielkových obchodov alebo cez internet

IBAN SI56 6000 0000 0908 088 (otvorené 26. februára 2019, LON dd, Kranj)

 

registrácia

Pri registrácii získa užívateľ užívateľské meno, ktoré je rovnaké ako jeho e-mailová adresa a heslo zvolené používateľom. Používateľské meno a heslo jednoznačne určujú a spájajú používateľa s vyplnenými údajmi. Po registrácii sa návštevník stáva používateľom a získa právo na kúpu. Všeobecné obchodné podmienky sa zaoberajú fungovaním internetového obchodu, právami používateľa a obchodným vzťahom medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predajca sa zaväzuje poskytnúť používateľovi vždy tieto informácie:

 1. totožnosť spoločnosti (názov a sídlo, registračné číslo)
 2. kontaktné adresy, ktoré umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón)
 3. základné vlastnosti tovaru alebo služieb (vrátane služieb a záruk po predaji)
 4. dostupnosť produktu (každý produkt alebo služba ponúkaná v internetovom obchode by mala byť k dispozícii v primeranom časovom období)
 5. podmienky dodania produktov alebo služieb (spôsob, čas a miesto)
 6. všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne definované a musí byť jasne uvedené, či zahŕňajú dane a náklady na dopravu
 7. spôsoby platby a dodania
 8. platnosť ponuky
 9. lehota, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy; okrem toho o tom, či a aké sú náklady na vrátenie produktu
 10. musí sa vysvetliť postup vybavovania sťažností vrátane všetkých podrobností o kontaktnej osobe alebo službe starostlivosti o zákazníka

Proces objednávky

 1. Objednavka prijata

Po zadaní objednávky dostane kupujúci automatický e-mail s podrobnosťami o svojej objednávke. V tomto kroku má kupujúci čas 1, v ktorom môže objednávku zrušiť. Kupujúci má na webe k dispozícii rozsiahle informácie o stave a obsahu objednávky.

 1. Objednávka bola potvrdená

Ak kupujúci nezruší objednávku, odošle sa do ďalšieho spracovania. Predávajúci preverí objednávku, skontroluje dodanie objednaného tovaru a potvrdí objednávku, alebo objednávku odmietne s odôvodnením. Predajca sa môže obrátiť na kupujúceho prostredníctvom daného e-mailu alebo telefónneho čísla, aby skontroloval pravosť daných informácií. Po potvrdení objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu očakávaný čas doručenia e-mailom. Zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je neodvolateľne uzavretá.

 1. Tovar bol odoslaný

Predávajúci pripraví a dodá tovar do 24 / 48 hodín po potvrdení objednávky. Predajca upovedomí kupujúceho o reklamáciách a reklamáciách a kontaktných údajoch v prípade oneskorenia dodávky.

4. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi uchádzačom a kupujúcim je uzavretá v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci dostane elektronickú správu o stave Potvrdená objednávka). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ďalšie podmienky nákupu pevne dané a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri spoločnosti. Zákazník má prístup k textu zmluvy písomne ​​prostredníctvom žiadosti zaslanej e-mailom na adresu [chránené e-mailom]

Užívateľ môže registráciu kedykoľvek zrušiť. Robí to tak, že písomne ​​oznámi predajcovi zrušenie registrácie. Pred predložením vyhlásenia o zrušení registrácie je používateľ povinný vyrovnať s predajcom všetky prípadné nevyrovnané záväzky.

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na vrátenie prijatého tovaru do 14 dní odo dňa prijatia, a to písomne ​​e-mailom, aby oznámil predajcovi svoje odstúpenie od objednávky bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odstúpení je možné podať pomocou:

pre Slovinsko: on-line formulár  or

pre ostatné krajiny EÚs:  formulár na odstúpenie (PDF) v angličtine

Tento formulár obsahuje jednoznačné vyhlásenie, z ktorého je zrejmé, že odstupuje od zmluvy (objednávky). Jedinou ďalšou nákladovou záťažou pre kupujúceho sú náklady na prepravu tovaru späť predávajúcemu. Oznámenie sa počíta ako prijaté, ak bola zásielka odoslaná späť v stanovenom časovom rámci. Neprijímame zásielky na dobierku ani neplatíme za vrátené zásielky. V takom prípade sa to považuje za neprijateľné. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Zákazník môže k nákupu pridať rozšírenie o 7 dní na vrátenie tovaru bez vysvetlenia. Cena je 0.99 €.

Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, s výnimkou prípadu, keď bol tovar zničený, pokazený, stratený alebo došlo k zníženiu množstva v dôsledku viny kupujúceho.

Pri vrátení tovaru, na ktorý sa pri kúpe použil propagačný kód, sa bude suma považovať so zľavou. Kupujúcemu bude vrátená vyplatená suma.

Platbu za objednávku vám vrátime v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 14 dní od prijatia oznámenia zákazníka o jeho odstúpení od objednávky. Vrátenie platby sa uskutoční na bankový účet kupujúceho, ktorý musí byť uvedený vo formulári na stiahnutie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu [chránené e-mailom]

Predajca vráti platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci, s výnimkou prípadu, keď kupujúci výslovne požiadal o iný spôsob a tento spôsob nezakladá pre predajcu ďalšie náklady. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o procese vrátenia, pošlite e-mail na adresu [chránené e-mailom] .

V prípade, že kupujúci zašle tovar späť v stanovenej 14-dennej lehote a požiada o vrátenie peňazí, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu (hodnota tovaru, hodnota transakcie), a to po obdržaní tovaru alebo veci.

Kupujúci môže uplatniť svoje právo na výrobnú vadu, ak o tom informuje predávajúceho do jedného mesiaca odo dňa zistenia vady. Kupujúci musí v oznámení vadu podrobne opísať a umožniť predávajúcemu kontrolu vady. V prípade, že si kupujúci želá uplatniť svoje právo na vrátenie, je predávajúci povinný nahradiť iba náklady na tovar. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú jeden rok po zakúpení alebo zakúpením dodatočnej záruky za jeden ďalší rok.

Spoločnosť zodpovedá v súlade s ustanoveniami ZVPot za materiálne vady tovaru, ktoré sa prejavia do dvoch rokov od prevzatia tovaru. Zákon o ochrane spotrebiteľa (ZVPot) stanovuje, že predávajúci musí dodať tovar spotrebiteľovi v súlade so zmluvou a zodpovedá za významné chyby pri jeho plnení.

Porucha je výrobnou chybou, ak:

 1. výrobok nemá vlastnosti potrebné na jeho bežné použitie;
 2. výrobok nemá vlastnosti potrebné na osobitné použitie, pre ktoré kupujúci kupuje výrobok, o ktorom predávajúci vie alebo o ktorom by mal vedieť;
 3. výrobok nemá vlastnosti a vlastnosti, ktoré boli výslovne alebo implicitne dohodnuté alebo predpísané
 4. predajca dodal produkt, ktorý sa nezhoduje so znázornenou vzorkou alebo modelom, alebo ak bola vzorka alebo model zobrazená iba na informačné účely

Ak má výrobok výrobnú vadu a predávajúci bol o ňom správne informovaný kupujúcim, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho, že:

 • - chybný tovar opraví predajca alebo -
 • vráti časť hodnoty tovaru úmerne k chybe alebo
 • - nahradí chybný tovar za nový bez vady alebo
 • vráti hodnotu nákupu.

Spotrebiteľ má v každom prípade tiež právo požadovať od predávajúceho náhradu, a to najmä náhradu nákladov na materiál, náhradné diely, prácu, prepravu a prepravu výrobkov vyplývajúcich z plnenia povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku. Práva spotrebiteľa uvedené v prvom odseku zaniknú dva roky odo dňa, keď informoval predávajúceho o podstatnej vade.

Ak nie je spochybnená existencia vady tovaru, musí spoločnosť vyhovieť žiadosti spotrebiteľa čo najskôr, najneskôr však do ôsmich dní. Spoločnosť musí písomne ​​odpovedať na žiadosť spotrebiteľa najneskôr do ôsmich dní od prijatia, ak je existencia chyby tovaru spochybnená.

Záruka

Na tovar predávajúceho sa vzťahuje dobrovoľná záruka, ak je to uvedené v záručnom liste alebo na faktúre odovzdanej kupujúcemu pri dodaní, pokiaľ je to uvedené na takomto doklade, a povinná záruka je platná za zákonných podmienok. V prípade dobrovoľnej záruky sa ustanovenia dobrovoľnej záruky použijú v prípadoch, keď sa záruka odchyľuje od týchto všeobecných obchodných podmienok alebo predpisov. Akákoľvek záruka je platná iba na základe pokynov na záručnom liste a po predložení záručného listu alebo faktúry.

Ak neexistujú informácie o dobrovoľnej záruke na dokumentoch uvedených v predchádzajúcom bode, v každom prípade sa má za to, že dobrovoľná záruka neexistuje.

Pokiaľ je vylúčená zodpovednosť predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, vzťahuje sa to tiež na osobnú zodpovednosť jeho zamestnancov, dodávateľov, agentov, zástupcov a výkonných asistentov.

Predávajúci zodpovedá za vecné vady tovaru v súlade s ustanoveniami občianskeho práva. Spotrebitelia podliehajú ustanoveniam právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, aj keď sa odchyľujú od pravidiel stanovených nižšie.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v súlade so zmluvou a zodpovedá za podstatné chyby jeho plnenia.

Spôsoby platby

Predajca ponúka tieto spôsoby platby:

 • platba vopred na bankový účet predajcov
 • kreditnej karty
 • Platba cez PayPal na účet predajcu
 • platba na dobierku (v hotovosti)

Predávajúci vystaví faktúru s jasne rozdelenými nákladmi a daňami.

Zľavy, propagačné akcie a ďalšie výhody (napr. Doprava zadarmo) nie sú kumulatívne.

Fakturácia

Predajca NEW FLAME, spletna trgovina, doo doručí faktúry po dodaní tovaru spolu so zásielkou alebo v pdf formulár na e-mailovú adresu kupujúceho, okrem prípadov, keď kupujúci výslovne požaduje pri objednávke inak. Náklady a výdavky sú rozdelené na faktúru týkajúcu sa objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať platnosť informácií po obdržaní faktúry. Neskoršie odvolania týkajúce sa platnosti informácií na faktúre sa nebudú brať do úvahy.

 

Dostupnosť a dodávka

U výrobkov na sklade je očakávaná dostupnosť 2-7 pracovné dni (priorita), štandardné pracovné dni 5-10, hoci objednaný tovar na sklade sa obvykle dodáva do 24 / 48 hodín. U výrobkov, ktoré nie sú na sklade, je predpokladaná dostupnosť až 15-20 pracovných dní (zvyčajne 15 dní). V prípade dlhšej dostupnosti je kupujúci informovaný e-mailom.

Doprava

Predávajúci dodá objednaný tovar alebo služby v dohodnutej lehote.

Čas dodania bude závisieť od vybranej prepravnej spoločnosti a krajiny určenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zvoliť inú balíkovú službu, ak bude mať za následok efektívnejšie splnenie objednávky.

Prepravné náklady

Prepravné náklady na bežnú prepravu (prioritná preprava) je rovnaká pre všetky krajiny EÚ v predpisoch so zmluvou so zmluvnou prepravnou spoločnosťou GLS a Packet International bez ohľadu na hmotnosť produktu.

SADZOBNÉ

Poplatok za prioritnú prepravu pre túto kategóriu Extra Shop je 9.94 € bez ohľadu na hmotnosť produktu.

Výnimky:

   • Poplatok za dopravu pre kategórie Extra darčeky a GiftBox : doprava zdarma (bez ohľadu na hmotnosť produktu).
   • Poštovné pre kategóriu VÝPLET: 3.54 € (v prípade pridania do košíka produkt z kategórie ExtraDary alebo GiftBox - neplatí sa žiadny poplatok za prepravu; bez ohľadu na hmotnosť produktu.)
   • Extra poplatok za dopravu pri spôsobe platby Dobierka: 1.9 € (iba v hotovosti; bez ohľadu na hmotnosť produktu).

 

Platnosť ponuky

Po zadaní objednávky sú ceny platné pre objednávku v okamihu potvrdenia objednávky, všetky ceny sú vrátane DPH. Ceny a zásoby v internetovom obchode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obrázky môžu byť iba symbolické a nemusia vždy odrážať skutočný stav.

Ponuky na tovar v internetovom obchode sú platné do oznámenia o zrušení alebo do vypredania zásob.

Internetový obchod extragifts.com uzatvára zmluvy v anglickom jazyku, stránky extragifts.si v slovinskom jazyku, stránky extragifts.hr v chorvátskom jazyku, stránky extragifts.pl v poľskom jazyku.

Vek súhlasu

Zadaním objednávky na mimosúdne vyhlasujete, že ste v zákonnom veku na nákup tovaru zobrazeného v internetovom obchode. Ak zistíme, že nemáte zákonný vek na objednanie tovaru, nebudeme povinní túto objednávku splniť.

ceny

Ceny sú platné od potvrdenia objednávky a nemajú vopred určený dátum vypršania platnosti.

Ceny platia pre vyššie uvedené spôsoby platby za vyššie uvedené platobné podmienky.

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie najaktuálnejších a najpresnejších informácií existujú prípady, keď sú informácie o cenách nepresné. V takom prípade alebo v prípade, že sa cena tovaru počas spracovania objednávky zmení, predávajúci ponúkne kupujúcemu okamžité zrušenie objednávky a zároveň ponúkne ďalšie riešenie, ktoré obe strany akceptujú.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je dohodnutá v mieste potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho (kupujúci dostane e-mail s informáciou o potvrdení s informáciami o objednávke).

Od tohto momentu sú pre predajcu a kupujúceho stanovené všetky ceny a ďalšie podmienky.

bezpečnosť

Predajca využíva vhodné technologické a organizačné kanály na zabezpečenie prenosu a uchovávania osobných údajov, objednávok a platieb. Na tento účel je webový obchod chránený certifikátom 256-bit SSL vydaným oprávnenou organizáciou.

Komunikácia

Predávajúci môže kontaktovať kupujúceho prostredníctvom komunikácie na diaľku, iba ak s tým kupujúci výslovne súhlasí. Súhlas s tým je prijatý podpísaním bulletinu (online formulár, offline formulár), registráciou v internetovom obchode, vykonaním objednávky, registráciou na ponuku stávok alebo inými propagačnými aktivitami predávajúceho, alebo na základe žiadosti prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov ,

Použitie osobných údajov

Predávajúci si vyhradzuje právo použiť všetky zhromaždené osobné údaje, pre ktoré užívateľ povolil zhromažďovanie, na účely priameho marketingu.

Predávajúci môže použiť uvedené osobné údaje na predaj akýchkoľvek služieb ponúkaných spoločnosťou predávajúceho.

Súhlas s použitím osobných údajov sa prijíma prihlásením sa na odber bulletinu (online formulár, offline formulár, e-mail), registráciou v internetovom obchode, vykonaním objednávky, registráciou na ponuku stávok alebo inými propagačnými činnosťami predávajúceho, alebo na požiadanie prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov.

V prípade prihlásenia na odber noviniek prostredníctvom online formulára sa automaticky generuje súčasne registrovaný užívateľský účet s automaticky generovaným heslom, s výnimkou prípadu, keď už existuje užívateľský účet s rovnakou e-mailovou adresou.

Predajca zabezpečí, aby všetky reklamné správy:

 1. byť jasne a jednoznačne označené ako reklamné správy
 2. mať jasne identifikovaného predajcu
 3. jasne identifikovali rôzne predajné, propagačné a iné reklamné metódy
 4. vždy rešpektujte žiadosť používateľa o zrušenie prijímania reklamných správ

Bezpečnosť osobných údajov

Predajca bude všetky zhromaždené osobné údaje chrániť a spravovať s náležitou starostlivosťou a v súlade so zákonom. Prečítajte si viac o bezpečnosti osobných údajov: Bezpečnostná politika.

Archivácia zmluvy

Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je trvalo uložená na e-mailovom serveri - majetok spoločnosti NEW FLAME, spletna trgovina, doo, Vrtna ulica 17, 3220 Štore, EÚ-Slovinsko.

Sťažnosti

Predajca rešpektuje aktuálne platné zákony o bezpečnosti používateľov. Predajca vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie čo najplynulejšieho a najúčinnejšieho postupu vybavovania sťažností a vymenuje povinnú osobu, s ktorou môže kupujúci v súvislosti so svojou reklamáciou kontaktovať e-mailom. Sťažnosti musia byť podané písomne ​​e-mailom: [chránené e-mailom], Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie do piatich pracovných dní a informuje kupujúceho o tom, ako dlho bude reklamačný proces trvať, a informuje kupujúceho o priebehu reklamácie. Predávajúci uznáva, že podstatnou vlastnosťou sporu spotrebiteľa je asymetria medzi jeho ekonomickou hodnotou a nákladmi vzniknutými v priebehu reklamačného konania. Preto sa predajca bude snažiť, aby sa sťažnosť priateľsky vyriešila.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

V súlade s platnými právnymi normami predávajúci neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov ako zodpovedného za riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré môže zákazník trigerovať v súlade so zákonom o mimosúdnom urovnaní spotrebiteľských sporov. NEW FLAME, spletna trgovina, doo, ako predajca služieb a produktov v Európe, verejne uverejňuje odkaz na platformu online mimosúdnych vyrovnaní (SRPS), ku ktorej majú používatelia prístup prostredníctvom europa.eu.

Vylúčenie zodpovednosti

Predajca si vyhradzuje právo zakázať webovú stránku alebo zakázať prístup k nej z dôvodu technických alebo iných problémov alebo údržby, ktoré tiež zakazujú alebo bránia používaniu internetového obchodu. Predajca nie je zodpovedný za vrátenie akýchkoľvek škôd alebo nákladov, ktoré môže užívateľ získať v dôsledku nefunkčného, ​​nefunkčného alebo bráneného používania webových stránok. Predajca nezaručuje presnosť, dokonalosť alebo správnosť obsahu na webovej stránke a nepreberá zodpovednosť, ktorú môže užívateľ utrpieť v dôsledku spoliehania sa na obsah.

Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré môže užívateľ vzniknúť na jeho hardvéri, softvéri alebo inom tovare v dôsledku používania webovej stránky. Užívateľ je zodpovedný za zabezpečenie vhodnej ochrany (antivírusový program atď.) Pred prístupom na webovú stránku a jej používaním.

Kupujúci akceptuje tieto všeobecné podmienky pri objednávaní alebo poskytovaní informácií predávajúcemu a umožňuje ďalší kontakt prostredníctvom telefónu, bežnej pošty alebo e-mailu s cieľom získať informácie o objednávke, ďalšie marketingové úsilie, propagačné akcie atď. V prípade, že si užívateľ praje prestať prijímať propagačné akcie, je povinný kontaktujte predajcu písomne ​​e-mailom na adrese [chránené e-mailom] alebo obyčajnou poštou na adresu NEW FLAME, spletna trgovina, doo, Vrtna ulica 17, 3220 Štore, EÚ-Slovinsko.

 

Štore, 26. novembra 2019 (dokument bol naposledy aktualizovaný 19.03.2021)