Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky odovzdávania cien GIFT BOX

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Článok 1

(1) Organizátor odovzdávacieho ceny je NOVÝ FLAME, spletna trgovina, doo, Vrtna ulica 17, 3220 Štore, EÚ-Slovinsko (ďalej len organizátor).

(2) Odovzdávanie cien nie je nijakým spôsobom sponzorované, podporované alebo spravované spoločnosťou Facebook, Twitter alebo inými sociálnymi sieťami ani s nimi spojené. Príjemcom údajov sprístupnených účastníkom nie je Facebook, ale organizátor. Za obsah žrebovania o ceny zodpovedá výlučne organizátor - nie Facebook. Facebook v súvislosti s konkurenciou nepreberá žiadnu zodpovednosť.

(3) Žrebovanie sa uskutoční až do zrušenia organizátorom. Žrebovanie sa uskutoční každých 10 dní, 10., 20. a 30. dňa v mesiaci pre každú krajinu osobitne: Slovinsko a Chorvátsko. Ak k dátumu čerpania dôjde cez víkend alebo sviatok, losovanie sa automaticky odloží na prvý pracovný deň bez toho, aby boli účastníci upovedomení a predtým stanovené dátumy čerpania.

PODMIENKY ÚČASTI NA CESTOVNEJ DÁVKE

Článok 2

(1) Na žrebovaní sa môžu zúčastniť dospelí s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovinskej republike a Chorvátsku. Maloleté osoby (do 18 rokov) musia mať predchádzajúci písomný súhlas svojich rodičov alebo zákonných zástupcov na účasť na žrebovaní. Na losovaní sa nesmú zúčastňovať právnické osoby.

(2) Podmienkou účasti na odovzdávaní cien je, že účastníci sú oboznámení so všeobecnými podmienkami a súhlasia so všetkými pravidlami odovzdávania cien. Účasťou na žrebovaní sa účastník považuje za súhlas so všetkými podmienkami a pravidlami týkajúcimi sa žrebovania.

(3) Nákup nie je podmienkou účasti na odovzdávaní cien.

(4) Účastníci odovzdávania cien hradia všetky náklady spojené s účasťou na odovzdávaní cien.

Náklady na účasť zahŕňajú:

  • náklady na prístup na internet;
  • náklady na prenos údajov z internetu.

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA CENY

Článok 3

(1) Dátum začiatku žrebovania je: 20.06.2020. Žrebovanie sa uskutoční každých 10 dní a trvá do zrušenia.

(2) Účasťou na odovzdávaní cien sa usudzuje, že účastník akceptuje tieto všeobecné podmienky účasti na odovzdávaní cien a podmienky uverejnené na webovej stránke.

(3) V prípade neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých údajov (e-mailová adresa alebo údaje uvedené v článku 3 ods. 11 týchto všeobecných podmienok) si organizátor vyhradzuje právo odmietnuť alebo vylúčiť účastníka z ceny. rozdávanie.

Účastník stráca právo na cenu, ak organizátor zistí, že:

  • účastník nespĺňal podmienky účasti;
  • účastník porušil pravidlá a podmienky účasti na odovzdávaní cien;
  • účastník si neželá splniť povinnosti v súlade s týmito podmienkami alebo osobitnými podmienkami zverejnenými na webovej stránke a / alebo profile Facebook alebo ich nesplnil včas;
  • v prípade žiadostí: ak je žiadosť akýmkoľvek spôsobom nevhodná.

V prípade, že účastník stratí právo na cenu, organizátor rozhodne, či cenu udelí niekomu inému.

(4) V prípade, že je účastník vylosovaný alebo vybraný ako výherca, ten, kto vyhrá cenu, dá neodvolateľný súhlas so spoluprácou s organizátorom alebo. spoluorganizátori, pokiaľ ide o fotografovanie výhercu na reklamné účely alebo. publikácie materiálu takto získaného vo všetkých médiách (tlačené médiá, webové stránky, profily Facebook, reklamné vydania alebo iné médiá) organizátora alebo spoluorganizátora odovzdávacej ceny bez nároku na kompenzáciu alebo platby. Zároveň sa vzdáva práva na preskúmanie, schválenie, nesúhlas s akýmkoľvek použitím materiálu, redakčnej voľby alebo vzhľadu materiálu.

POKYNY NA UDEĽOVANIE CENY

Článok 4

(1) Odovzdávanie cien sa koná na internete Extra Gifts web:

Pre Slovinsko: www.extragifts.si ,

A Chorvátsko: www.extragifts.hr,

podľa Gift box tab.

(2) Jednotlivec, ktorý sa chce zúčastniť na odovzdávaní cien, musí podľa oddielu Gift box, kliknite na tlačidlo „Účasť na odovzdávaní cien“ a vyplňte prihlášku, zadajte platnú e-mailovú adresu, začiarknite políčko „Súhlasím s podmienkami účasti“ a kliknite na tlačidlo Registrácia. Vtedy sa objavia tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach: Facebook, LinkedIn, Pinterest. Je potrebné zdieľať všetky vybrané Gift Box na vašej sociálnej sieti. Akcie sú neobmedzené.

(3) Povinnou podmienkou úspešnej účasti na odovzdávaní cien je zdieľanie príspevku na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, LinkedIn alebo Pinterest). Zdieľanie je tiež povolené priamo na webových stránkach. Účastníci môžu príspevok zdieľať na svojom profile Facebook alebo na iných sociálnych sieťach (Twitter, LinkedIn alebo Pinterest) na neurčito jediným e-mailom. Žrebovanie sa uskutoční podľa zoznamu získaných e-mailov, pričom e-mail zadal účastník. Účastník môže do konkrétneho (jedného) žrebovania cien zadať iba jednu e-mailovú adresu. Ak chce účastník získať viac šancí na výhru, môže požiadať o niekoľko e-mailov, ak ich má.

(4) Je žiaduce, aby sa jednotlivec podieľal na rozdávaní cien niekoľkokrát a príspevok niekoľkokrát zdieľal na rôznych sociálnych sieťach, čím sa zvyšuje šanca na výhru. Opísané v bode 3 tohto článku.

OCENENIE

Článok 5

(1) Individuálny účastník odovzdávania cien môže získať iba jednu z cien v individuálnom žrebovaní. Účastník sa môže zúčastniť na odovzdávaní cien niekoľkokrát, účasť je obmedzená iba na jeden e-mail používateľa, preto mu odporúčame, aby mal účastník prístup z rôznych e-mailov.

(2) Organizátor udeľuje 1 cenu v rámci odovzdávania jednotlivých cien, a to: GIFT BOX produkt.

(3) Cena, ktorú víťaz získa, je akákoľvek GIFT BOX, ktorá je zverejnená na webovej stránke vo výške až 29.90 EUR / prepočítaná na chorvátsku kunu pre chorvátsky trh.

(4) Ceny nie sú zameniteľné za iný druh ceny, ktoré sa vyplácajú v hotovosti alebo sú prevoditeľné na tretie strany.

VÝKON CENY

Článok 6

(1) Organizáciu, vykonávanie a dohľad nad udeľovaním cien a získavaním výhercov zabezpečuje komisia zložená zo zástupcov organizátora. Žrebovanie je usporiadateľom a nie je verejné. Uskutoční sa pomocou počítačového programu založeného na rozdelení cien na sociálnych sieťach.

(2) Žrebovanie cien sa uskutoční v deň uvedený v popise odovzdávania cien na webovej stránke / pod nadpisom Víťazi a prípadne na profile organizátora Slovinska na Facebooku (Extra Gifts) a chorvátsky trh (Extra Gifts.hr).

OZNAMOVANIE VÝHERCOV

Článok 7

(1) Výherca dostane oznámenie o cene na svoju e-mailovú adresu, ktorú predložil vo formulári prihlášky na webovej stránke www.extragifts.si alebo www.exagifts.hr.

(2) Účasťou na individuálnom odovzdávaní cien účastník súhlasí s tým, že v prípade žrebovania ho usporiadateľ zverejní ako víťaz na webovej stránke. Extra Gifts (https://extragifts.si/) pre slovinský trh a Extragifts.hr (https://extragifts.hr/) pre chorvátsky trh pod hlavičkou Winners with Name and the first initial of the Surname a mesto. Výherca tiež súhlasí s tým, že organizátor môže zverejniť aj príspevok na facebookovom profile (slovinský alebo chorvátsky) a tiež označiť („tagom“).

(3) Zoznam výhercov bude zverejnený na webovej stránke a / alebo prípadne aj na profile Facebook najneskôr tri dni po vylosovaní cien.

(4) Výsledky odovzdávania cien sú konečné. Proti nim nie je možné sa odvolať.

VYLÚČENIE Z CENY

Článok 8

(1) V prípade porušenia vyššie uvedených pravidiel odovzdávania cien si organizátor vyhradzuje právo vylúčiť porušovateľov z odovzdávania cien bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade vylúčenia účasti z odovzdávania cien môže byť výherca následne pozbavený cien alebo je povinný vrátiť už odovzdané ceny alebo v prípade otvorenia alebo zničenia ceny vrátenie sumy. získanej ceny. Ak už vylúčený výherca už nemá k dispozícii cenu, môže sa od neho požadovať peňažná čiastka rovnajúca sa hodnote prijatej ceny.

PRIJÍMANIE CENY

Článok 9

(1) Ako víťaz je účastník oprávnený cenu prevziať, ak ju organizátor alebo správca webovej stránky informuje o cene v dohodnutej lehote.

(2) Ceny sa zdaňujú podľa zákona o dani z príjmu fyzických osôb. Výherca je povinný platiť daň z príjmu fyzických osôb v súlade so zákonom o dani z príjmu fyzických osôb (ďalšie výhody vrátane cien). Záloha na daň z príjmu fyzických osôb sa počíta a vypláca organizátor ceny rozdávanej ceny alebo spoluorganizátor alebo sponzor, ktorý poskytuje cenu, ak cena prevyšuje sumu 42.00 eur.

(3) Výherca musí na písomné pozvanie od organizátora odovzdať výhru tieto osobné údaje: meno a priezvisko, presnú adresu trvalého pobytu, miesto pobytu, daňové číslo a daňový úrad. Výherca poskytne aj kontaktné telefónne číslo, aby informoval o prijatí ceny.

Ak výherca nepredloží potrebné informácie do piatich dní odo dňa výzvy na e-mail, stráca právo na cenu bez nároku na akúkoľvek náhradu.

(4) Organizátor oznámi výhercovi prijatie ceny písomnou pozvánkou uvedenou v odseku 3 tohto článku a dohodne sa na odovzdaní ceny. Účastník je povinný okrem osobných údajov informovať organizátora produktu / ceny definovanej v článku 4 týchto podmienok.

(5) Organizátor sa zaväzuje bezplatne zaslať výhercovi cenu poštou a uhradiť náklady na jednu dodávku. Po získaní úplných informácií bude cena zaslaná výhercovi poštou do 10 (desiatich) pracovných dní. Organizátor nenesie žiadne náklady, ktoré vzniknú prijatím ceny.

(6) Osoby mladšie ako 18 rokov musia organizátorovi predložiť písomný súhlas svojich rodičov alebo zákonného zástupcu v rovnakom čase ako informácie uvedené v odseku 3 tohto článku, a to najneskôr do prijatia ceny.

Písomný súhlas môžu tvoriť samotní rodičia alebo zákonní zástupcovia a môžu byť zaslané na náš e-mail.

(7) Účastníci sú oboznámení s možnosťou výhry, ktorá môže podliehať zdaneniu podľa zákona o dani z príjmov fyzických osôb. Preddavok na daň z príjmov fyzických osôb za ceny platí organizátor, pričom výhercovia sú povinní písomne ​​odovzdať organizátorovi podrobné osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, daňová pobočka, svoje daňové číslo) organizátorovi písomne ​​ako platiteľom dane z príjmov fyzických osôb (ods. 2 čl. 35 ZDavP-2) najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o prevzatí výhry (alebo v inej lehote uvedenej v oznámení). Predloženie vyššie uvedených údajov je podmienkou prijatia akejkoľvek výhry, ktorej hodnota presiahne 42 EUR s DPH. Ak výherca tieto údaje organizátorovi neposkytne v požadovanej lehote, nie je oprávnený požadovať od organizátora doručenie výhry. Postup trvalej zubnej protézy na implantátoch v Kalifornii je vysvetlený na https://temeculaoralsurgery.com/. Organizátor je v týchto prípadoch (odmietnutie alebo neskoré predloženie predpísaných osobných údajov) zbavený všetkých povinností vyplývajúcich z týchto pravidiel voči výhercovi. V prípade, že výhercom bude neplnoletý, organizátor zaplatí preddavok na daň z príjmu fyzických osôb za jeho rodičov resp. jeho zákonného zástupcu. Ostatné prípadné daňové povinnosti alebo akékoľvek iné náklady súvisiace s výhrou si výherca znáša sám.

ZRIEKNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Článok 10

(1) Organizátor nezodpovedá za priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú účasťou na odovzdávaní cien, ak je server nedostupný, pokiaľ to nie je možné pripísať extrémne nedbanlivým alebo úmyselným konaniam, ktoré je organizátor povinný zastupovať. Okrem toho organizátor nezodpovedá za žiadne technické chyby a poruchy, výpadky napájania alebo elektrinu. V prípade predčasného ukončenia žrebovania z iných dôvodov, ako je jeho, si organizátor vyhradzuje právo udeľovať ceny tým, ktorí sa zúčastnili žrebovania až do momentu pozastavenia alebo nedokončenia žrebovania bez akejkoľvek povinnosti účastníkmi.

OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok 11

(1) Organizátor NEW FLAME ako prevádzkovateľ osobných údajov rešpektuje súkromie účastníkov v každom odovzdávaní cien a zaväzuje sa, že bude zaobchádzať s osobnými údajmi získanými počas odovzdávania cien opatrne a bude ich chrániť a spracúvať v súlade so zákonom o ochrane. , osobné údaje a pravidlá o ochrane osobných údajov prijaté organizátorom.

(2) Osobné údaje účastníkov sa bez výslovného súhlasu účastníkov individuálneho odovzdávania cien nebudú odovzdávať tretej strane ani používať na iné účely ako výlučne na účely úspešného integrovaného vykonávania odovzdávania cien. V prípade, že organizátor ceny odovzdá spolu so spoluorganizátorom, spoluorganizátor poskytne spoluorganizátorovi zoznam víťazov.

(3) Ak sa účastník odovzdávacej ceny dohodne na prijímaní elektronických spravodajcov od organizátora a / alebo spoluorganizátora, organizátor môže tiež poslať e-mailové adresy spoluorganizátorovi odovzdávacej ceny.

(4) Organizátor nepreberá zodpovednosť za ochranu údajov na webových stránkach, na ktoré vedú určité odkazy na jeho webových stránkach, ani nepreberá zodpovednosť za chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri poskytovaní nesprávnych alebo nepravdivých informácií účastníkmi ceny.

(5) Účastník odovzdávacej ceny umožňuje organizátorovi ako prevádzkovateľovi zhromažďovania osobných údajov spravovať, udržiavať a spracúvať databázu predložených osobných údajov pre potreby odovzdávacej ceny v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Ul RS). č. 86/04 a 67/07).

Osobné údaje pri zhromažďovaní osobných údajov výhercov a účel ich zhromažďovania, spracovania, uchovávania a použitia:

  • e-mailová adresa (na účely účasti na žrebovaní o ceny, vyžrebovania a preposlania písomných pozvánok od organizátora po ďalšom postupe v prípade nároku na cenu a na promo akcie);
  • meno a priezvisko, adresa a bydlisko (na účely identifikácie výhercu, žrebovania, informovania o cenách a informovania o spôsobe získania cien a na podávanie správ daňovým úradom v súlade s platnými daňovými predpismi Slovinskej republiky a Chorvátsko);
  • kontaktné telefónne číslo alebo číslo GSM (pre informačné účely v prípade akýchkoľvek problémov s doručením výhry);
  • daňové číslo a daňový úrad víťaza (na účely hlásenia daňovým úradom v súlade s platnými daňovými predpismi v Slovinskej republike)

(6) Počas spravovania osobných údajov má každý účastník možnosť prezerať, prepisovať, kopírovať, dopĺňať, opravovať, blokovať a vymazávať osobné údaje v súbore osobných údajov v súlade s platnými predpismi.

(7) Údaje sa uchovávajú v počítačovej forme. Po ukončení potreby uchovávať údaje alebo na žiadosť víťaza sa údaje vymažú.

(8) Používatelia údajov sú správcom webových stránok a / alebo profilu Facebook a sú zodpovední za doručovanie cien.

(9) Účasťou na odovzdávaní cien účastník súhlasí s tým, aby mu organizátor mohol zasielať bezplatné všeobecné oznámenia - novinky, propagačné akcie a oznámenia súvisiace s odovzdávaním cien prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla z ods. Článku 11 týchto podmienok až do odvolania tohto súhlasu alebo do splnenia účelu uchovávania kontaktných údajov.

ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE O PRECHODE

Článok 12

(1) Účastníci odovzdávacej ceny, ktorá sa môže pochváliť častými odovzdávaním cien, sa šíria aj v komunite Facebooku. Organizátor nezodpovedá za nedodržanie podmienok komunity Facebook Facebook účastníkmi odovzdávania cien. Tiež nepreberá zodpovednosť, za ktoré boli úspešné výsledky vytvorené v dôsledku uverejnenia príspevkov na profile Facebook.

(2) Organizátor podporuje doplnenie svojich rozhovorov o reklamných darčekoch ponukou, ale ak žiada verejnosť o poskytnutie technickej alebo obchodnej povahy alebo dôvodov.

(3) Organizátor účasti oznámi oznámenie o všetkých zmenách v nových výherných hrách zverejnením na webovej stránke v / voliteľnom profile Facebook.

(4) Otázky o dôvernom zaobchádzaní s osobnými údajmi, ktoré chceli zverejniť spolu s informáciami o vložených darčekoch, sú adresované na e-mailovú adresu: info@extragifts.com.

Miesto a dátum uverejnenia týchto obchodných podmienok: Štore, 19. júna 2020